designer-inspired plush dog toys

the new parody dog toy company